Dla pacjenta

Zespół ds. Etyki

Do zadań Zespołu ds. Etyki należy w szczególności:

 1. Zapewnienie ochrony praw pacjentów zgodnie z zasadami etyki medycznej oraz zapisami Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 2. Upowszechnienie wiedzy dotyczącej zasad etycznego postępowania w medycynie i opiece zdrowotnej.
 3. Rozwiązywanie konfliktów o podłożu moralnych i etycznym.
 4. Rozwiązywanie problemów, w odniesieniu do których istnieje podejrzenie zaistnienia sytuacji wątpliwej etycznie w zakresie relacji:
  1. personel → pacjent bądź jego rodzina,
  2. przełożony → pracownik,
  3. pracownik → pracownik.
 5. Promowanie zachowań i standardów wśród pracowników oraz osób świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych.
 6. Udzielanie pomocy lekarzom, pacjentom i ich rodzinom w podejmowaniu trudnych decyzji etycznych dotyczących kwalifikowania do różnych metod terapii.
 7. Promowanie znajomości praw pacjenta oraz monitorowanie ich przestrzegania.
 8. Wspieranie  radą i ewentualne wydawanie opinii na wniosek Dyrektora, w przypadku zaistnienia konfliktów natury moralnej i etycznej wśród  pacjentów i pracowników.

Do Zespołu ds. Etyki mogą zwracać się zarówno pracownicy jak i pacjenci, a także ich bliscy. 

Do Zespołu ds.  Etyki mogą być zgłaszane między innymi sprawy dotyczące:

 1. Naruszenia praw pacjenta i lub/ jego opiekunów/rodziny.
 2. Naruszenia tajemnicy zawodowej lub zasad poufności.
 3. Trudności w zakresie komunikacji interpersonalnej, mające negatywny wpływ na proces leczenia.
 4. Podejrzenia zachowań o charakterze mobbingu wśród personelu.
 5. Wszelkiego rodzaju sytuacji konfliktowych.
 6. Wątpliwości odnośnie wybranych, etycznych aspektów dotyczących prowadzonego leczenia (np. kontynuacja uporczywej terapii).

Wniosek powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko osoby zgłaszającej wniosek,
 2. miejsce zamieszkania osoby zgłaszającej wniosek,
 3. telefon kontaktowy oraz adres e-mail wnioskodawcy,
 4. opis problemu etycznie wątpliwego. 

Wnioski  do rozpatrzenia przez Zespół należy składać w formie pisemnej w Sekretariacie  Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu lub wysyłać poczta elektroniczną na adres sekretariat@zozbol.eu.

Wnioski mogą też być składane  w formie ustnej do członków Zespołu, którzy na te okoliczność sporządzają pisemną informację.

Zgłoszenia anonimowe lub wnioski niespełniające norm, o których mowa powyżej, nie będą rozpatrywane.