Dla pacjenta

Cenniki

Zobacz cennik badań Laboratorium
Zobacz cennik pakietów badań Laboratorium
Zobacz cennik badań Pracowni Diagnostyki Obrazowej
Zobacz cennik świadczeń zdrowotnych


Zgodnie z Ustawą z dnia 16 maja 2019r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu nie pobiera opłat za dodatkową opiekę pielęgnacyjną sprawowaną nad pacjentem małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Wydawanie opinii dotyczących zabezpieczenia medycznego imprez masowych.

Na podstawie Zarządzenia nr 33 z dnia 25 maja 2017r. Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu:

  1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu wydaje opinie dotyczące zabezpieczenia medycznego imprez masowych.
  2. Wniosek o wydanie opinii należy złożyć w Sekretariacie ZOZ w Bolesławcu nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy masowej.
  3. Opinie wydawane są w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku o ich wydanie.
  4. Wniosek złożony przez Organizatora imprezy o wydanie opinii powinien zawierać: dane dotyczące organizatora (dokładna nazwa, adres, telefon), imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej wraz z telefonem kontaktowym, termin imprezy, lokalizację imprezy, przewidywaną ilość uczestników, informacje dodatkowe, które organizator uzna za ważne w celu wydania opinii, nazwę i adres podmiotu, który będzie realizował zabezpieczenie imprezy. Do wniosku powinny być również dołączone informacje określone Ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.
  5. Zgodnie z ustawą, za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i czasie jej trwania, w tym również zabezpieczenia pod względem medycznym, odpowiedzialność ponosi organizator imprezy.

Podstawa prawna art. 25 ust.1 pkt. 2 Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych  (Dz.U.2023.0.616 t.j.) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej (Dz.U.2012.181)