Informacje

Projekty dofinansowane

„Dofinansowanie systemu PRM w zakresie zakupu ambulansów wraz z dodatkowym wyposażeniem dla ZRM”

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu realizuje projekt w ramach konkursu organizowanego przez Ministra Zdrowia na dofinansowanie podmiotów leczniczych w ramach programu inwestycyjnego dotyczącego wsparcia infrastruktury ratownictwa medycznego w zakresie zakupu ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego (ZRM) wraz z dodatkowym wyposażeniem ze środków Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych wyodrębnionego z Funduszu Medycznego. Wartość projektu: 600 000 zł Dofinansowanie: 600 000 zł Celem inwestycji jest podniesienie dostępności i jakości świadczeń udzielanych przez Zespoły Ratownictwa Medycznego.  Zakres prac obejmuje zakup nowoczesnego ambulansu spełniającego cechy techniczne i jakościowe określone  w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane (PN:EN1789) wraz z dodatkowym wyposażeniem.

„Wsparcie infrastruktury ratownictwa medycznego poprzez doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Pracowni Diagnostycznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu”

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu realizuje projekt w ramach konkursu organizowanego przez Ministra Zdrowia z programu inwestycyjnego w zakresie zadań polegających na modernizacji, przebudowie lub doposażeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) lub pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR ze środków Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych wyodrębnionego z Funduszu Medycznego. Wartość projektu: 14 951 000 zł Dofinansowanie: 14 951 000 zł Data podpisania umowy: 4 grudnia 2023 r. Głównym celem projektu jest poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej oraz bezpieczeństwo udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez doposażenie w sprzęt SOR-u oraz pracowni diagnostycznych.

„Wyposażenie gabinetu zabiegowego na oddziale ginekologiczno-położniczym w urządzenia umożliwiające skorzystanie przez osoby z niepełnosprawnością z usług świadczonych przez Zespół Opieki Zdrowotnej”

Realizacja projektu ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” poprzez zakup nowoczesnego łóżka porodowego przystosowanego dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wartość projektu: 125 000 zł Dofinansowanie: 100 000 zł Wkład własny: 25 000 zł

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych szpitala, w których przechowywane są m.in. dane pacjentów.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu w trosce o bezpieczeństwo pracowników zrealizował zadanie prewencyjne pn.: „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych szpitala, w których przechowywane są m.in. dane pacjentów. „  Zadanie zostało sfinansowane z funduszu prewencyjnego PZU. Dziękujemy za wsparcie prewencyjne.  

Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia z wykorzystaniem narzędzia centralnego

Uczestniczymy w projekcie „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia z wykorzystaniem narzędzia centralnego” („e-Gabinet+”), finansowanego z Funduszy Europejskich.   Nasza placówka otrzymała sprzęt komputerowy, który umożliwia nam tworzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenie e-usług.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia, a jego wartość wynosi 199 302 875,71 zł.

Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji placówek POZ.

Więcej informacji o projekcie na stronie: https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1026-e_gabinet.html


Jak należy zgłaszać nieprawidłowości? Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Dlatego też stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów. W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: Więcej informacji na ten temat: przejdź na stronę programu Infrastruktura i Środowisko.

Zwiększenie jakości i dostępności usług zdrowotnych w walce z pandemią COVID-19 w zakresie porad udzielanych pacjentom w następstwie powikłań po przebytym COVID-19 w Szpitalu św. Łukasza przez zakup niezbędnego sprzętu medycznego.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa - REACT-EU, Działanie - Zwiększenie jakości i dostępności usług zdrowotnych w walce z pandemią COVID-19. Tytuł projektu: ”Zwiększenie jakości i dostępności usług zdrowotnych w walce z pandemią COVID-19 w zakresie porad udzielanych pacjentom w następstwie powikłań po przebytym COVID-19 w Szpitalu św. Łukasza przez zakup niezbędnego sprzętu medycznego.” Wartość całkowita projektu: 1 999 480,00 zł. Wartość dofinansowania: 1 799 532,00 zł. Głównym celem projektu jest zwiększenie jakości i dostępności usług zdrowotnych w walce z pandemią COVID-19 w zakresie porad udzielanych pacjentom w następstwie powikłań po przebytym COVID-19 w Szpitalu św. Łukasza przez zakup niezbędnego sprzętu medycznego.

Poprawa jakości i dostępności do diagnostyki i leczenia chorób zakaźnych w tym COVID-19 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 Realizacja projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia oś priorytetowa XI REACT-EU. Tytuł projektu: „Poprawa jakości i dostępności do diagnostyki i leczenia chorób zakaźnych w tym COVID-19 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu”. Głównym celem projektu jest poprawa jakości i dostępności do diagnostyki i leczenia chorób zakaźnych w tym Covid-19 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu. Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu informuje, iż Instytucja Zarządzająca Projektem Infrastruktura i Środowisko stworzyła narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy skorzystać z formularza dostępnego na stronie www.pois.gov.pl lub wysłać wiadomość na adres e-mail: nadużycia.POIS@mr.gov.pl Wartość całkowita projektu: 8 000 000,00 zł Wartość dofinansowania: 8 000 000,00 zł

Rozbudowa oraz wymiana zużytej instalacji gazów medycznych poprzez utworzenie dodatkowych stanowisk w związku z Covid-19

Celem zadania jest zapewnienie odpowiedniej hospitalizacji i leczenia pacjentów zakażonych koronawirusem poprzez rozbudowę oraz wymianę zużytej instalacji gazów medycznych dzięki utworzeniu dodatkowych stanowisk.

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19

Zespół Opieki Zdrowotnej realizuje jako partner projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19".

Liderem projektu jest Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej.

Cel projektu: Niwelowanie skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS - CoV-2 w 17 podmiotach leczniczych (szpitalach) funkcjonujących na terenie Dolnego Śląska.

Dofinansowanie projektu z UE: 6 049 420,52 zł. Środki przeznaczone dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu to kwota 1 022 242,32 zł.

Zakup ambulansu spełniającego wymagania normy PN:EN 1789 oraz środków ochrony indywidualnej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu w ramach realizacji działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Realizacja projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego.

Tytuł projektu:  „Zakup ambulansu spełniającego wymagania normy PN:EN 1789 oraz środków ochrony indywidualnej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu w ramach realizacji działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem "COVID-19".

Wartość całkowita projektu: 520 000,00 zł.
Wartość dofinansowania: 520 000,00 zł.

Celem projektu jest wsparcie podmiotu w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych w tym poprawa infrastruktury sprzętowej podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego lub transportu sanitarnego posiadającego w swej strukturze Zespoły Ratownictwa Medycznego, a także zakup środków ochrony indywidualnej dla Zespołów Ratownictwa Medycznego.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu informuje, iż Instytucja Zarządzająca Projektem Infrastruktura i Środowisko stworzyła narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy skorzystać z formularza dostępnego na stronie www.pois.gov.pl lub wysłać wiadomość na adres e-mail: nadużycia.POIS@mr.gov.pl

Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID-19

Tytuł projektu: „Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID-19”.

Wartość całkowita projektu: 91 200 000,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 91 200 000,00 zł

Projekt realizowany będzie przez Partnerów:
 1. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego;
 2. Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu;
 3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy;
 4. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu;
 5. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu;
 6. Specjalistyczny Szpital im. Dra Alfreda Sokołowskiego W Wałbrzychu;
 7. Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu;
 8. Pogotowie Ratunkowe w Legnicy;
 9. Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu;
 10. Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu;
 11. Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze;
 12. Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu;
 13. Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze;
 14. Dolnośląskie Centrum Onkologii We Wrocławiu;
 15. Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno – Położniczy im. E. Biernackiego W Wałbrzychu;
 16. Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego Sp. z o.o.;
 17. Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu;
 18. Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o. o. (Rościszów);
 19. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu;
 20. Wojewódzki Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu;
 21. Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi;
 22. Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej;
 23. Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku;
 24. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu;
 25. 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu;
Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości diagnostycznych, ratowniczych i medycznych na terenie województwa dolnośląskiego w związku z epidemią spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2 oraz  stworzenie odpowiedniej bazy sprzętowej przeznaczonej do wykorzystanych w czasie przyszłych zdarzeń epidemiologicznych w zakresie chorób zakaźnych jak i zakresie normalnego funkcjonowania podmiotów leczniczych po pandemii.

Projekt obejmuje:
 1. zakup i wyposażenie karetek pogotowia ratunkowego i ambulansów,
 2. zakup niezbędnej aparatury medycznej, laboratoryjnej i diagnostycznej,
 3. zakup odczynników oraz materiałów medycznych ( w tym testów w kierunku COVID-19),
 4. zakup środków ochrony indywidualnej,
 5. zakup urządzeń do dezynfekcji,
 6. zakup środków  do dezynfekcji,
 7. zakup środków farmaceutycznych
 8. przeprowadzenie niezbędnych prac remontowo-budowlanych
 9. działania informacyjno- promocyjne.
Planowana data zakończenia inwestycji: czerwiec 2021

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu

Dnia 26 września 2018 roku Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu  podpisał umowę na realizacje projektu pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu”   w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Celem projektu jest poprawa infrastruktury sprzętowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa w przypadku stanu zagrożenia życia i zdrowia.

Całkowity koszt Projektu wynosi: 407 750,00 zł
Wysokość dofinansowania  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: 85 % kwoty wydatków kwalifikowanych nie więcej niż  346 587,50 zł.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu informuje, iż Instytucja Zarządzająca Projektem Infrastruktura i Środowisko stworzyła narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy skorzystać z formularza dostępnego na stronie www.pois.gov.pl lub wysłać wiadomość na adres e-mail: nadużycia.POIS@mr.gov.pl.

Poprawa dostępności i podniesienia jakości leczenia zakażonych wirusem SARS-CoV-2 poprzez zakup modułowego oddziału zakaźnego wraz z niezbędnym wyposażeniem dla ZOZ w Bolesławcu

Tytuł projektu : „Poprawa dostępności i podniesienia jakości leczenia zakażonych wirusem SARS – CoV-2 poprzez zakup modułowego oddziału zakaźnego wraz z niezbędnym wyposażeniem dla ZOZ w Bolesławcu”

Wartość projektu całkowita projektu: 8 273 076,29 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 8 273 076,29 zł

Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji epidemiologiczne w kraju w związku z koronawirusem oraz stworzenie odpowiedniej bazy powierzchniowej i sprzętowej przeznaczonej do wykorzystanych w czasie przyszłych zdarzeń epidemiologicznych w zakresie chorób zakaźnych jak i zakresie normalnego funkcjonowania podmiotów leczniczych po pandemii.

Projekt obejmuje:
 1. Dostawa modułów Izolatorium wraz z ich montażem oraz pracami budowlanymi i budowlano-montażowymi.
 2. Zakup wyposażenia medycznego - łóżka szpitalne wraz z szafkami przyłóżkowymi.
 3. Wyposażenie niezbędne do funkcjonowania modułów zakaźnych.
Planowana data zakończenia inwestycji: 31.12.2020 rok.

Profilowanie serologiczne chorych na COVID19 jako narzędzie do wskazania efektywnych epitopowych składników szczepionek przeciw SARSCoV-2 oraz jako narzędzie wspomagające kontrolę transmisji wirusa w populacji na terenie Polski

Zespół Opieki Zdrwotnej w Bolesłąwcu w konsorcjum z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wrocławiu, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy realizuje projekt pn. „Profilowanie serologiczne chorych na COVID19 jako narzędzie do wskazania efektywnych epitopowych składników szczepionek przeciw SARSCoV-2 oraz jako narzędzie wspomagające kontrolę transmisji wirusa w populacji na terenie Polski” nr SZPITALEJEDNOIMIENNE/48/2020

Kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Wojciech Witkiewicz

Projekt finansowany ze środków Budżetu Państwa przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu pn. „Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w leczeniu COVID-19”.

Przedmiotem projektu jest identyfikacja profilu przeciwciał u chorych na COVID-19 lub u osób podejrzanych o zakażenie SARS-CoV-2. Projekt zakłada badanie diagnostyczne i/lub identyfikację metodami naukowo-badawczymi przeciwciał specyficznych do docelowego patogenu (SARS-CoV-2), a także do innych typów patogenów i niepatogennych mikroorganizmów, a następnie określenie ich ewentualnych korelacji, jak i kinetyki odpowiedzi układu odpornościowego. Realizacja projektu pozwoli na szybkie dostarczenie danych immunologicznych dotyczących pacjentów polskich, przyczyniając się do lepszego zrozumienia epidemiologii, immunogenności i patogenności SARS-CoV-2 i dając szanse na rozwój nowoczesnych terapii oraz efektywnych strategii ochronnych przed COVID-19.

Okres realizacji projektu: 27.01.2021 – 26.01.2022

Kwota dofinansowania projektu:  1 887 762,50 PLN

PODUMOWANIE PRAC pobierz

Znaczenie testów immunoenzymatycznych w ocenie przebytego zakażenia koronawirusem (SARS-CoV-2) oraz ocena możliwości reinfekcji i indukcji schorzeń autoimmunologicznych u chorych z wytworzonymi przeciwciałami

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu wraz z Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich (UMW) z siedzibą we Wrocławiu, ul. Pasteura 1, 50-367 Wrocław realizacją projektu Projektu „Znaczenie testów immunoenzymatycznych w ocenie przebytego zakażenia koronawirusem (SARS-CoV-2) oraz ocena możliwości reinfekcji i indukcji schorzeń autoimmunologicznych u chorych z wytworzonymi przeciwciałami”.

Projekt finansowany ze środków Budżetu Państwa przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu pn. „Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w leczeniu COVID-19”.