Komunikat w sprawie: planowego zniszczenia dokumentacji medycznej z 2000 oraz 2002 roku

Bolesławiec, dnia 9 marca 2023r.

Komunikat

W sprawie: planowego zniszczenia dokumentacji medycznej z 2000 oraz 2002 roku.

Działając na podstawie Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia
6 listopada 2008 r. (Dz.U. z 2022 r. poz 1876) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 roku w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz.U.2019 poz.246 t.j.)  oraz z uwagi na upływające okresy przechowywania dokumentacji medycznej Dyrektor Szpitala św. Łukasza w Bolesławcu (Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, ul. Jeleniogórska 4, 59-700 Bolesławiec) informuje, że planowane jest brakowanie dokumentacji medycznej:

  1. z roku 2000 pacjentów korzystających z usług medycznych oddziałów szpitalnych: ginekologiczno-położniczego , pediatrycznego.
  2. z roku 2002 pacjentów korzystających z usług medycznych oddziałów szpitalnych: laryngologicznego, chirurgii ogólnej, chorób zakaźnych, chorób wewnętrznych, chirurgii urazowo ortopedycznej.

Osoby zainteresowane uzyskaniem indywidualnej, wewnętrznej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia (pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy) mogą ją otrzymać po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku w archiwum szpitala, bądź po przesłaniu pocztą na  adres: Szpital św. Łukasza w Bolesławcu, Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu z dopiskiem „ARCHIWUM”, ul. Jeleniogórska 4, 59-700 Bolesławiec lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: archiwum@szpitalboleslawiec.pl

Wszelkich informacji dotyczących w/w dokumentacji medycznej można zasięgnąć pod numerem telefonu archiwum: 75 738 02 21.

Po odbiór dokumentacji medycznej można zgłaszać się najpóźniej w terminie
do 09.04.2023r.

Skan komunikatu z podpisem